Rechercher
Français
Toutes catégories
  Menu Fermez

  Conditions generales

  Algemene voorwaarden CAMJO BV, hierna ook de verkoper genoemd:

   

  Deze algemene voorwaarden worden toegepast op alle webshops en handelsnamen gevoerd door de besloten vennootschap CAMJO, waaronder: CAMJO en DTMCAMERAS.

  De verkoper kan geldig communiceren en verbintenissen afsluiten met de koper,  zowel met de naam CAMJO, CAMJO bv, DTMCAMERAS, of een combinatie van deze benamingen, waarbij telkens het ondernemingsnummer BE0541349674 zal worden gebruikt.

  Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de factuur, de bestelbon, de offerte, het webshoporder of elke andere overeenkomst tussen CAMJO en de koper, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de algemene voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld. Deze zijn van toepassing op zowel papieren documenten, digitale documenten en mondelinge overeenkomsten.

  Het tot stand komen van een overeenkomst kan blijken uit het simpele plaatsen van een order door de koper, al of niet ondertekend door de koper, ook digitaal, een akkoord via een digitaal platform gegeven door de koper, een email afkomstig van de koper of een mondeling of telefonische bestelling door de koper, al of niet bevestigd per mail of brief door CAMJO aan de koper.

  Alle prijzen en kosten vermeld door CAMJO zijn gebaseerd op de geldende waarden van lonen, materialen, kostprijzen, valuta en diensten, geldig op moment van uitgifte van het document. Bij wijziging van één of meer van deze waarden, behoudt CAMJO zich eenzijdig het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Met uitzondering van de facturen of rekeningen hebben alle prijs gerelateerde documenten van CAMJO een beperkte geldigheid van 14 kalenderdagen na uitgifte. Alle prijsaanduidingen zijn onder voorbehoud van druk- zet- of schrijffouten waarvoor geen aansprakelijkheid wordt aanvaard door CAMJO. Alle prijsaanduidingen zijn berekend: af magazijn CAMJO.

  De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden CAMJO niet. Vertraging in de levering geeft aan de koper geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

  De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten zijn, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

  Klachten met betrekking tot een levering moeten bij CAMJO toekomen binnen de acht kalenderdagen na de levering en in elk geval voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. Deze goederen moeten steeds worden terugbezorgd in de ongeschonden oorspronkelijke verpakking. De koper kan geen aanspraak maken op terugbetaling indien het product werd geactiveerd of gebruikt, werd beschadigd, een beschadigde verpakking heeft, niet in de originele verpakking wordt bezorgd, niet goed en degelijk verpakt werd retour verzonden, de originele aankoopnota ontbreekt, verzegelingen zijn verbroken of speciaal voor de koper werden besteld. Verbruiksartikelen waaronder batterijen worden uitgesloten van retourzendingen.

  Alle facturen en rekeningen van CAMJO zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen.

  Een protest tegen een factuur van CAMJO dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum aan de administratieve zetel van CAMJO of per mail naar info@camjo.be

  Bij niet- of laattijdige betaling van een factuur of rekening binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag, van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest verschuldigd van 10,00% op het totale factuurbedrag. Voor betalingsherinneringen wordt een rappelkost van 1,00% op het factuurbedrag aangerekend met een minimum van 15,00€.  Mocht CAMJO 30 dagen na de eindvervaldag nog geen betaling hebben ontvangen, behoudt CAMJO zich het recht voor, zonder verdere verwittiging, over te gaan tot uitwinning van de verschuldigde bedragen en kosten met alle middelen, alle kosten ten laste van de koper. Door CAMJO gemaakte inningskosten zullen afzonderlijk worden aangerekend aan de koper. Eventuele deurwaarderskosten vallen steeds ten laste van de koper.

  Wanneer de koper aangeeft zelf de goederen te zullen afhalen, en deze afhaling niet is gebeurd binnen een termijn van 7 kalenderdagen na datum van de bestelling, wordt de overeenkomst automatisch ontbonden zonder voorafgaandelijke aanmaning of in gebreke stelling. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling, geschiedt steeds op kosten en risico van de koper.

  Annuleren van een bestelling door de koper, eerder goedgekeurd voor levering en bevestigd door CAMJO maakt een forfaitaire schadevergoeding opeisbaar van de koper ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50 € en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de werkelijke hogere schade die steeds opeisbaar blijft, bewijsbaar door CAMJO, met alle middelen.

  Zolang de geleverde goederen niet werden betaald door de koper, blijven zij eigendom van CAMJO. Nochtans gaat het risico van de goederen onmiddellijk over op de koper bij de contractsluiting.

  In geval een vertegenwoordiger, personeelslid of derde een bestelling aanvaardt ten voordele van CAMJO, is deze slechts bindend tussen CAMJO en de koper na schriftelijke orderbevestiging door CAMJO, ondertekend door de zaakvoerder.

  Niet levering door CAMJO, ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, niet-levering door de leverancier enzoverder, geeft het recht aan CAMJO de overeenkomst te beëindigen. Bovendien behoudt CAMJO zich het recht voor om de overeenkomst met de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement van de koper, zijn kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. Geen enkele schadevergoeding kan worden geëist door de koper in de voorgaande gevallen.

  De vrijwaringsplicht en verantwoordelijkheid van CAMJO m.b.t. gebreken aan de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan de vrijwaring gegarandeerd door de leveranciers van CAMJO

  Bij laattijdige of niet-betaling door de koper behoudt CAMJO zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten of op te schorten en bestaande overeenkomsten te ontbinden zonder dat de koper hierdoor recht zou krijgen op enige schadevergoeding.

  Verwerking van persoonlijke en/of bedrijfsgegevens worden opgenomen in de CRM van CAMJO met respect voor de Wet mbt Persoonsregistraties en de wetgeving op de privacy. Deze gegevens kunnen steeds door de koper worden opgevraagd en/of aangepast.

  In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het Vlaamse Gewest bevoegd die verantwoordelijk zijn/is voor het adres van de uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats van CAMJO.

  CAMJO BV, BE0541.349.674, vergund door IBZ voor camerabewaking.

   
  VERSIE: 20200410