Zoek
Nederlands
Alle Categorieën
  Menu Close

  Aangifte camerabewaking

  FORMULIER VOOR AANGIFTE VAN CAMERABEWAKINGSSYSTEMEN

  INLEIDING

   

  Het formulier voor aangifte van bewakingscamera's is aangemaakt met toepassing van de

  «camerawet"(wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's).

  Doel van deze aangifteverplichting is dat de politiediensten weten waar er bewakingscamera'sgeplaatst zijn en over welk type camera's het gaat, zodat zij operationeel gezien, wanneer er zicheen feit voordoet, weten of er beelden werden genomen en tot wie men zich moet richten omtoegangtot deze beeldente krijgen.

  De camerawet is enkel van toepassing op bewakingscameras d.w.z. camera's die geplaatst en gebruikt worden voor toezicht op en bewaking van plaatsen en die dienen om:

  -          misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen,vast te stellen,op te sporen,

  -          overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet te voorkomen, vast testellen, op te sporen, de naleving van gemeentelijke reglementen te controleren of deopenbareorde tehandhaven.

  Deze wet is overigens niet van toepassing op de bewakingscamera's:

  -          waarvan de plaatsing en het gebruik reeds door een bijzondere wetgeving geregeld zijn bijv.:de camera's van de politiediensten

   

  -          op de werkplaats (gebruikt in het kader van de werkrelatie)

   

  -          van de openbare inspectie-en controlediensten, waaronder de wet die hun bevoegdheden regelt, voorziet in de mogelijkheid om camera's te gebruiken in het kadervanhunopdrachten.

  bijv.:douanedienstenofdienstenvandesocialeinspectie.

  Inalleanderegevallenmoetiederepersoon,natuurlijkofrechtspersoon(particulier,onderneming,administratie,...)eenaangifteindienenwanneerhij/zij(vasteofmobiele)bewakingscamera's plaatsten/of gebruiktomeenplaats tebewaken.

  Bijv.:

  -          particulierdieeencameraplaatstom deingangvanzijnhuistebewaken;

  -          gemeentelijke overheden die bewakingscamera's plaatsen en gebruiken om overlast diewordt bestraft met gemeentelijke administratieve sancties te voorkomen, vast te stellenofop tesporen,ofomdenalevingtecontrolerenvande gemeentelijkereglementen;

  -          ondernemingdiecamera'splaatstomhaargebouwentebeschermentegendiefstal,beschadiging,inbraak, ...

  -    …

  Enigeuitzondering:hetgevalvandenatuurlijkepersoondieaandebinnenkantvanzijnprivéwoningeenbewakingscameraplaatstvoorpersoonlijkeenhuiselijkedoeleinden

   

   


  WIEMOETEENAANGIFTEINDIENEN?

   

  De wet bepaalt dat wie verantwoordelijk is voor de verwerking zijn bewakingscamera’s moetaangeven.Deverantwoordelijkevoordeverwerkingisdiegenediebeslistomcamera’steplaatsenendie het doel ervanbepaalt.

  •   Eeninstallateurvancamera’skangeenaangifteindienenvoorzijncliënt.
  •   Als de verantwoordelijke voor de verwerking een rechtspersoon is, dan moet de aangiftewordengedaandooreenpersoondiedeze wettelijkkanvertegenwoordigen.
  •   Wanneer verschillende personen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de verwerking,moetslechtséénvanhende aangifteindienen.

  Het is evenwel voorzien dat alarmcentrales de aangifte van de camera’s kunnen doen voor huncliënt,opvoorwaarde datdezemachtigingschriftelijkwordtaangetoond.

   

   


  HOEHETAANGIFTEFORMULIEROPVRAGEN?

   

  De applicatie om camera’s aan te geven is toegankelijk via de website www.aangiftecamera.beofukande linkaanklikkenop www.besafe.be.

   

  Opdewebsitezaluzichmoetenidentificerenomeenaangiftetekunnendoen.Ditkanopdriemanieren:

  -          Metdeelektronischeidentiteitskaart(e-ID),

  -          Meteenburgertoken(afgeleverdop aanvraagdoordeFODBeleidenOndersteuning),

  -          Viaeenuniekeveiligheidscodedieviaeenmobieleapplicatiewordtafgeleverd.


   

  Indienuovergeenenkelvandezeidentificatiemiddelenbeschikt,contacteerdandeFODBinnenlandseZakenviacamerawet@ibz.fgov.be.

   

  Zodraubentaangemeld,verschijnenuwpersoonlijkegegevensdieuindiennodigkuntaanpassen.Vervolgenskanueennieuweaangiftevaneencamerabewakingssysteemindienen.